RSS
 

LUTERANIZM W CZECHACH: Nowy zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (ECAV v ČR)

27 sie

Jak już na innym miejscu informowaliśmy, w Czeskiej Republice istnieją 4 Kościoły luterańskie i 1 Kościół Unijny (Kalwińsko – Luterański): Ewangelicki Kościół Braci Czeskich – Czeskobraterski –  (ČCE v ČR).

Kościoły te są niezależne, samodzielne i niepodlegające władzy drugiego Kościoła. Organizacyjnie podobne są do luterańskich Kościołów Krajowych w Niemczech lub do diecezjalnych Kościołów rzymskokatolickich, które też są niezależne od siebie.

1. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania (Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV v ČR) Istnieje tu od XVI wieku, a w obecnej strukturze od roku 1923.

Siedziba: Czeski Cieszyn, wiernych ok. 30.000 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Biskup mgr Jan Wacławek (kons. 29.01.2012 r.)

Zastępca Biskupa: Ks. Senior mgr Tomasz Tyrlik, radca Rady Kościoła.

2. Luterański Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania (Luterská evangelická církev a. v. v České republice (LECAV v ČR ) od roku 1995 po odłączeniu się od SCEAV i utworzeniu samodzielnej organizacji eklezjalnej (Czeski Cieszyn, Bystrzyca nad Olzą. Trzyniec, Gródek). Posiada także mały zbór w Pradze od roku 2003.

Siedziba: Bystrzyca nad Olzą, wiernych ok. 10.000 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Biskup mgr Jan Niedoba (kons. 25.06.2000 r.)

Zastępca Biskupa: Ks. Radca mgr Wiesław Szpak

3. Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice (Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV v ČR) od roku 1993, powstał z luterańskiej Parafii słowackiej założonej w Pradze w roku 1947.

Siedziba: Praga, wiernych 14.885 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Superintendent mgr Marián Čop, biskup ( (kons. 29.04.2012 r.) Zastępca Biskupa: Ks. mgr David Jurech (38)

4. Czeski Kościół Ewangelicko – Luterański (Česká evangelická luteránská církev) (CELC v ČR). Kościół misyjny, który powstał z misji amerykańskiej Synodu Wisconsin [WELC] w latach 1992 – 2002. Ponieważ jest doktrynalnie związany z Amerykańskim Kościołem Ewangelicko – Luterańskim Synodu Wisconsin, dlatego nie utrzymuje kontaktów „communicatio in sacris” (łac. „uczestnictwo w sprawach świętych”) z innymi czeskimi Kościołami luterańskimi.

Siedziba: Pilzno, wiernych 164 ochrzczonych, konfirmowanych 93, pozostali: dzieci.

Posiada trzy zbory w: Pilźnie, Horni Briza i Tlucna.

Duchowieństwo: Ks. Martin Vršecký i Ks. Petr Krákora

5. Czeskobraterski Kościół Ewangelicki (Českobratrská církev evangelická) (ČCE v ČR) powstał w roku 1918 z połączenia czeskich zborów augsburskich (luterańskich) i helweckich (kalwińskich), jest to więc Kościół Ewangelicko – Unijny, który liczy około 100.000 dusz, w 264 zborach i 14 senioratach.

Siedziba: Praga

Zwierzchnik Kościoła: Synodalny Senior – ks. mgr Joel Ruml (59)

Zastępca Synodalnego Seniora – 1.  Ks. mgr Daniel Ženatý i  2. Ks. mgr Pavel Kašpar

* * *

Niedziela Jubilate, dnia 29 kwietnia 2012 r. była radosnym dniem dla Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice, w Pradze.

Kościół ten powstał po II wojnie światowej najpierw jako luterańska parafia Słowackiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Pradze (ECAV – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku). Bowiem Słowacy zamieszkujący wówczas w Pradze (Czechosłowacja!), oraz wokół Pragi, zapragnęli mieć swój własny kościół ze słowackim językiem liturgicznym (na Słowacji 6,9% wszystkich wierzących zgłosiło się do ECAV na Slovensku).

Wtedy otrzymali  do słowackiej służby Bożej kościół ewangelicki p.w. św. Michała Archanioła, w którym do końca roku 1945 gromadzili się na nabożeństwach niemieccy ewangelicy – luteranie. Na organach w tejże świątyni w roku 1923 koncertował ks. dr Albert Schweitzer, ewangelicki teolog, misjonarz, muzykolog, organista i lekarz afrykański.

Po rozpadzie Czechosłowacji w roku 1993, zbór luterański w Pradze gromadzący się przy kościele św. Michała Archanioła w Jirchářích – Pradze (na Novém městě pražském), przekształcił się w samodzielny, niezależny od Bratysławy, Kościół luterański, do którego obecnie należą luteranie pochodzący z różnych stron świata i mówiący różnymi językami. W roku 2007 parafia obchodziła 60 rocznicę jej założenia.

Tutaj właśnie w Niedzielę Jubilate 2012 r. odbyła się przez modlitwę i włożenie rąk biskupów konsekracja i instalacja nowego zwierzchnika

Biskup Jan Wacławek dokonuje konsekracji ks. sup. Mariana Czopa

Ks. Biskup Jan Wacławek (Czeski Cieszyn) dokonuje konsekracji ks. superintendenta Mariana Czopa (Praha).

Kościoła – biskupa, którego obdarzono niemieckim tytułem „superintendenta” (po polsku znaczy to samo co „biskup”, a więc „stróż”, „dozorca”).

Został nim Słowak ks. mgr Marián Čop, którego konsekrowali przez modlitwę i włożenie rąk luterańscy biskupi z Czech, Słowacji i Niemiec. Głównym konsekratorem był śląski biskup ks. mgr Jan Wacławek (SCEAV) z Czeskiego Cieszyna, a współkonsekratorami byli:

generalny biskup Kościoła na Słowacji ks. dr Miloš Klátik z Bratysławy i emerytowany biskup wschodniej diecezji ks. Ján Midriak. Dalszymi współkonsekratorami byli: przedstawiciel Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech [SELK] emerytowany biskup ks. Jobst Schöne oraz biskup zachodniej diecezji słowackiej Milan Krivda.

Duchowieństwo zgromadzone na konsekracji i instalacji nowego Biskupa.

Duchowieństwo zgromadzone na konsekracji i instalacji nowego Biskupa.

W uroczystym nabożeństwie instalacyjno-konsekracyjnym wzięli udział przedstawiciele Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego – Synodu Missouri (LCMS) (asystent Prezydenta Kościoła i zarazem redaktor naczelnych kościelnych wydawnictw Albert Collver), z którym  ECAV v ČR blisko współpracuje. Martin=Luther=Bund w Erlangen reprezentował generalny sekretarz ks. dr hab. Rainer Stahl.

Czeską ekumenę reprezentowali: Prezydent Czeskiej Rady Ekumenicznej, a zarazem Synodalny Senior Kościoła Czeskobraterskiego – ks. mgr Joel Ruml, pilzneński biskup rzymsko-katolicki bp František Radkovsky reprezentował zarazem Konferencję Biskupów Czeskich  (ČBK),  Czechosłowacki Kościół Husycki (CČSH) reprezentował patriarcha Tomáš Butta, brał także udział praski dziekan greckokatolicki Kornel Baláž i przewodniczący Rady Kościoła Braterskiego David Novák.

Pierwszy: Ks. Superintendent (Biskup) Marian Czop

Pierwszy: Ks. Superintendent (Biskup) Marian Czop

Charakterystyczne  było to, że ręce na głowę Elekta włożyli tylko biskupi luterańscy. Pozostali biskupi i goście ekumeniczni ograniczyli się do złożenia życzeń, ewentualnie przekazanie przez podniesione ręce błogosławieństwa, jednak bez wkładania rąk.

Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice (Evangelická církev augsburského vyznání v České republice - ECAV v ČR) jest młodym Kościołem, pod każdym względem, kładzie wielki  nacisk na zwiastowanie czystego Słowa Bożego wyłożonego w sposób czysty i wierny w luterańskich księgach symbolicznych (Liber Concordiae z roku 1580), można powiedzieć, że należy do tzw. Kościoła „Wysokiego”, w którym dopuszczone są do użytku różne formy liturgiczne i wszystkie stroje liturgiczne, łącznie z albą, stułą i ornatem (podobnie jak w Ameryce  LCMS i inne luterańskie Kościoły, czy też SELK w Niemczech).

W skład Kościoła wchodzą następujące parafie: Praha – j. słowacki, Praha – j. czeski, Praha – j. angielski, Plzeň, Brno, České Budějovice, Kaznějov.

(Zdjęcia: http://www.ecav.cz/category/image-galleries/2012-04-instalace-superintendenta-ecav-v-cr-29-4-2012?page=1)