RSS
 

WIADOMOŚCI EKUMENICZNE ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ 27 II 2011

28 lut

1. KONSULTACJA WSPÓLNOTY Z PORVOO
W dniach 20-23 lutego 2011 r. Tallinie w Estonii odbyła się konsultacja Kościołów anglikańskich i luterańskich należących do Wspólnoty z Porvoo na temat: „Reakcja w konflikcie”. Poruszono wiele tematów związanych z przeróżnymi konfliktami: na świecie, miedzy narodami, konflikty etniczne, społeczne, kulturowe, religijne, międzywyznaniowe, konflikty w rodzinie i.t.p. Postawiono pytanie: jak Kościoły powinny reagować na te konflikty?

Arcybiskup Estonii

Arcybiskup Estonii w czasie nabożeństwa


Abp Jukka Paarma, b. luterański Prymas Finlandii

Arcybiskup Jukka Paarma, b. luterański Prymas Finlandii


Do Wspólnoty z Porvoo (1992) polegającej na wspólnym urzędzie kościelnym: biskupa, prezbitera (księdza) i diakona z sukcesją apostolską, intercelebracji Sakramentu Ołtarza i interkomunii Kościołów anglikańskich i skandynawsko–nadbałtyckich Kościołów luterańskich, należą następujące Kościoły anglikańskie i luterańskie:

• Kościół Anglii (Church of England)
• Kościół Irlandii (Church of Ireland)
• Szkocki Kościół Episkopalny (The Scottish Episcopal Church)
• Kościół w Walii (Church in Wales)
• Islandzki Kościół państwowy (Íslenska þjóðkirkjan)
• Kościół Norwegii (Den norske kyrkja)
• Kościół Szwecji (Svenska kyrkan)
• Kościół Luterański w Finlandii (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
• Estoński Kościół Luterański (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)
• Kościół Ewangelicko-Luterański na Litwie (Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia)
• Luzytański Kościół Portugalii (Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica)
• Hiszpański Reformowany Kościół episkopalny (Iglesia Española Reformada Episcopal)
• Ludowy Kościół Duński (Folkekirken, 2010),

oraz w charakterze obserwatora ze względu na nieuznawaną w tym Kościele ordynację kobiet, należy:
• Kościół Luterański na Łotwie (Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca).

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce nie jest członkiem Wspólnoty z Porvoo, ale biskupi luterańscy z Finlandii, Szwecji, Danii, Litwy, Estonii i Łotwy biorą czynny udział w konsekracjach polskich biskupów luterańskich: Jan Szarek, Janusz Jagucki, Jerzy Samiec, Michał Warczyński, Mieczysław Cieślar (+), Marcin Hintz. Biskupi Wspólnoty z Porvoo biorą także czynny udział w tzw. „instalacjach” lub „biskupim wprowadzeniu” w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy.
Ponadto w Ameryce Północnej istnieje „pełna komunia” („full communion”) pomiędzy luteranami [ELCA] a episkopalianami (anglikanie w Ameryce) i Starokatolickim Kościołem Utrechtu (za wyjątkiem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego –PNKK, który wystąpił z Unii Utrechckiej na znak protestu przeciw ordynacji kobiet.

2. KONSEKRACJE BISKUPIE W ARCHIKATEDRZE W UPPSALI
W luterańskiej archikatedrze w Uppsali (Szwecja) w niedzielę Estomihi, dnia 6 marca 2011 r. w czasie „mszy konsekracyjnej”(„vigningsmässa”) Arcybiskup Uppsali i Prymas Szwecji Anders Wejryd przy współudziale innych biskupów luterańskich i anglikańskich dokona konsekracji dwóch nowych biskupów szwedzkich: Martina Modéusa dla diecezji Linköping i Svena-Bernharda Fasta dla diecezji Visby na wyspie Gottland, na Bałtyku.

Bp Martin Modéus, który odbędzie ingres do katedry w Linköping w sobotę, dnia 12 marca br. zastąpi dotychczasowego biskupa Martina Linda, którego ojciec również duchowny, był zaprzyjaźniony z ks. seniorem Alfredem Jaguckim na Mazurach.
Jednym z współkonsekratorów bp. M. Linda był ks. biskup Jan Szarek z Warszawy.
Natomiast bp M. Lind był m.in.w Londynie głównym konsekratorem ks. biskupa Waltera Jaguckiego (najstarszego syna ks. Alfreda, a brata bp. Janusza Jaguckiego)

a na Węgrzech bp M. Lind był jednym z współkonsekratorów węgierskiego biskupa Tamása Fabiny , biskupa północnej diecezji Kościoła Ewangelickiego A.W. (od 2010 wiceprezydenta ŚFL) Węgrzech.
Bp Sven-Bernhard Fast, który zastąpi biskupa Lenarta Koskinena, odbędzie ingres do katedry Marii Panny w Visby w Niedzielę Invocavit, dnia 13 marca 2011 r.

3. NOWA AGENDA W NIEMCZECH
W luterańskim Wydawnictwie w Hanowerze wyszła nowa Agenda dla Krajowych Kościołów Luterańskich w Niemczech [VELKD] obejmująca obrzędy związane z okresem postnym i Wielkanocą. Agenda podaje dokładny porządek nabożeństw luterańskich od Środy Popielcowej aż po Poniedziałek Wielkanocny, a w szczególności liturgię Wielkiego Tygodnia, tzn. od Niedzieli Palmowej aż do Zmartwychwstania Pańskiego. Agenda zawiera bogatą starokościelną liturgię tego okresu z melodiami gregoriańskimi i śpiewami z Taizé.

4. ZAPOWIEDZ PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ KS. SENIORA B. KOKOTKA [SCEAV] (Republika Czeska)
W niedzielę, dnia 27 lutego 2011 r. w czasie nabożeństwa w kościele ewangelickim p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie poprzedzającym Zgromadzenie Zborowe, ks. senior mgr Bogusław Kokotek, proboszcz Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Czeskim Cieszynie, poinformował zgromadzonych, że jeszcze pod koniec tego roku lub w przyszłym roku uda się na emeryturę. Ponadto poinformował swoich parafian jak mają wypełnić dane dotyczące przynależności konfesyjnej w marcu 2011 r. w powszechnym spisie ludności. W celu uniknięcia nieporozumień należy wpisać: „SLEZKA CIRKEV EVANGELICKA A.V. ” Ks. senior mgr Bogusław Kokotek, duchowny ewangelicki narodowości polskiej, jest od 20 lat proboszczem w Czeskim Cieszynie, ponadto był seniorem (dziekanem) dawnego Senioratu Czeskocieszyńskiego, zajmuje się retransmisjami cotygodniowej audycji religijnej nadawanej w Radio Ostrawa, jest czynnym członkiem Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, znany jest z działalności kulturalnej polsko-czeskiej, prowadzi działalność ekumeniczną i patriotyczną (polską). W czasie powstawania wspólnego Śpiewnika Ewangelickiego [2002] w języku polskim dla polskich ewangelików w Polsce i w Czechach, ks. senior B. Kokotek był czynnym członkiem wspólnej Międzykościelnej i Międzynarodowej Komisji Śpiewnikowej.

5. ROZPOCZĘCIE PRAC REMONTOWYCH PRZY KOŚCIELE LUTERAŃSKIM W CZESKIM CIESZYNIE [LECAV] (Republika Czeska)
W dniu 28 lutego 2011 r. niewielka Parafia Luterańska należąca do Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej [LECAV], której duszpasterzem w Czeskim Cieszynie jest ks. mgr Rafał Bukowiecki, rozpoczyna prace przy remoncie zakupionej od Władz Miasta Czeskiego Cieszyna dawnej zabytkowej synagogi żydowskiej (dom przedpogrzebowy) położonej przy cmentarzu żydowskim i cmentarzu komunalnym w Czeskim Cieszynie (ul. Cmentarna 1151 – ok. 2 km od centrum miasta, dzielnica „Brandys|”).

Czeski Cieszyn - przyszły luterański kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Czeski Cieszyn - przyszły luterański kościół Zmartwychwstania Pańskiego

W 1928 r. budowniczy Eugen Fulda wybudował na cmentarzu w jednolitym stylu wszystkie budowle, w tym żydowski dom przedpogrzebowy przy wejściu na cmentarz. Obejście budynku zostanie odgrodzone od cmentarza. Z nieużywanego do celów kultowych budynku (ostatni pogrzeb odbył się w 1986 r.), Parafia pragnie po remoncie zamienić ten piękny budynek na kościół luterański, w którym będą się gromadzić wierni na nabożeństwa.
Obecnie Parafia gromadzi fundusze na ten zbożny cel świadoma, że sama o własnych siłach nie podoła. Nieliczna Parafia (200 dusz) liczy jednak na pomoc zewnątrz. „Chętnego dawcę, Bóg miłuje!”
Obecnie nabożeństwa odprawiane są każdej niedzieli i w każde święto o godzinie 8.00 w kościele św. ap. Piotra i Pawła [SCEAV] przy ul. Na Nivach. Ponadto w kaplicy cmentarnej w pobliskim Kocobędzu raz w miesiącu o godz. 10.00 w okresie od wiosny do 1 listopada.

5. 50-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH BISKUPA ORDYNARIUSZA JERZEO SZOTMILLERA (CZĘSTOCHOWA)
Długoletni ordynariusz Polskokatolickiej Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej JE Ks. Biskup Jerzy Szotmiller rezydujący w Częstochowie obchodził w dniu 24 lutego 2011 r. swój jubileusz 50-leci otrzymania święceń kapłańskich.
Bp Jerzy Szotmiller urodził się 20 lutego 1933 r. Mając lat 27 wstąpił do Kościoła Polskokatolickiego. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 24 lutego 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie w Kościele Polskokatolickim z rąk ówczesnego zwierzchnika Kościoła biskupa prof. dr. Maksymiliana Rodego. Od października 1975 r. do listopada 1976 r. duszpasterzował w Brazylii. W roku 1979 Synod Kościoła Polskokatolickiego we Wrocławiu wybrał go biskupem, a święcenia biskupie w dniu 29 lipca 1979 r przyjął z rąk ówczesnego zwierzchnika Kościoła biskupa Tadeusza Majewskiego, biskupa Franciszka Rowińskiego z USA, biskupa Józefa Niemińskiego z Kanady oraz biskupa prof. dr Maksymiliana Rode z Warszawy w katedrze polskokatolickiej Św. Ducha w Warszawie. Najpierw był biskupem pomocniczym zwierzchnika Kościoła, a następnie został ordynariuszem Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, które to obowiązki wraz z obowiązkami proboszcza częstochowskiego pełnił i pełni do dnia dzisiejszego przy pomocy w charakterze wikariusza biskupiego ks. Adama Stelmacha, proboszcza sosnowieckiego.
JE Ks. Biskup Jerzy Szotmiller przekazał miedzy innymi, w dniu 6 stycznia 2002 r., „sukcesję apostolską” przez modlitwę i nałożenie rąk Biskupowi Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Katowicach JE ks. biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi.

6. JUBILEUSZ PARAFII POLSKOKATOLICKIEJ W STRZYŻOWICACH K. BĘDZINA
Parafia Kościoła Polskokatolickiego w Strzyżowicach koło Będzinie (po drodze na lotnisko w Pyrzowicach), w której dzielnie

Ks. Infułat Eugeniusz Stelmach

Ks. Infułat Eugeniusz Stelmach

duszpasterzuje od blisko 50 lat ks. infułat Eugeniusz Stelmach, dziekan śląski i były długoletni wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, obchodzić będzie w sierpniu 2011 roku jubileusz 50 – lecia erygowania.
Parafia przygotowuje się solidnie na ten jubileusz przez kapitalny remont kościoła wewnątrz i zewnątrz, a także obejścia wokół kościoła. Kościół ten, który jest prokatedrą Polskokatolickiej Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej otrzyma nowy wystrój, jest ogrzewany, posiada pod kościołem dużą salę wraz z zapleczem kuchennym. Cały remont przeprowadzony jest ze środków własnych Parafii tzn. z ofiar i kolekt parafian przeznaczonych na cele kultowe.
Pracę duszpasterską prowadzi ks. infułat Eugeniusz Stelmach, któremu nieraz pomaga jego syn ks. mgr Adam Stelmach, proboszcz w Sosnowcu, a zarazem wikariusz Biskupi Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej.

(Na zdjęciu starokatolicka katedra Św. Gertrudy w Utrechcie – Holandia)